На основу одредаба Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.18/20) Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“ бр. 152/20) и Одлуке директора о приређивању наградне игре у роби и услугама број 7440 од 15.09.2021. године утврђена су:

Правила наградне игре у роби и услугама

“Четврта деценија поверења

Овим правилима привредно друштво Трнава Промет ДОО (у даљем тексту Приређивач) приређује наградну игру у роби и услугама под називом “Четврта деценија поверења” (у даљем тексту Наградна игра), те ова правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања Наградне игре, Наградни фонд, Услове учешћа, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

Члан 1.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА:

Трнава Промет ДОО

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

Матични број: 07364857

ПИБ: 101223948

Законски заступник: Зоран Вукићевић, извршни директор

Члан 2.

Наградна игра се приређује под називом

Четврта деценија поверења”.

Члан 3.

Циљ приређивања Наградне игре је награђивање верности потрошача и позитиван утицај на кретање продаје у малопродајним објектима у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеном робом, привредног друштва Трнава Промет доо.

У Наградној игри учествују малопродајни објекти привредног друштва Трнава Промет ДОО у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеном робом (супермаркет, суперета, мини маркет, у даљем тексту Малопродајни објекти).

Из Наградне игре изузимају се огранци Кафе посластичарнице Срце, Стовариште грађевинског материјала, Пољопривредне апотеке и Бензинске станице

Члан 4.

Наградна игра у роби и услугама “Четврта деценија поверења” приређује се на територији Републике Србије (Крагујевац и Топола) у трајању од 45 дана, са почетком од 12.11.2021. године до 26.12.2021. године, закључно са извлачењем добитника.

Члан 5.

За учествовање у Наградној игри потребно је у периоду 12.11.2021 – 24.12.2021. године остварити куповину у вредности од најмање 3.000,00 рсд на једном фискалном рачуну у малопродајним објектима Приређивача. На полеђини фискалног рачуна потребно је уписати следеће податке:

Име и презиме,

Адреса,

Контакт телефон

Ови подаци морају бити тачно попуњени на сваком фискалном рачуну.

Фискални рачуни са подацима на полеђини се могу убацити у означене кутије у малопродајним објектима или послати на адресу:

Трнава Промет доо

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

ЗА НАГРАДНУ ИГРУ

У Наградној игри учествују сви фисклани рачуни који су стигли до 24.12.2021. године на адресу дирекције Приређивача најкасније до 16:00 часова, односно, фискални рачуни убачени у наградне кутије у малопродајним објектима најкасније до 22:00 часа истог дана.

Члан 6.

Приређивач се обавезује да сви лични подаци како учесника Наградне игре, тако и добитника награда могу бити коришћени искључиво у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. Гласник РС” бр. 87/2018).

У циљу учествовања у Наградној игри, неопходно је да сви учесници дају следеће податке:

 • Име и презиме
 • Адреса
 • Контакт телефон

Прихватањем учешћа и попуњавањем података на фискалном рачуну, учесници дају сагласност да се горе наведени подаци користе у Наградној игри као и да исти могу бити јавно објављени на Радио Телевизији Крагујевац, само у случају освајања награде. Будући да је у питању јавно извлачење, због идентификације добитника, неопходно је да следећи подаци и то:

 1. Име и презиме добитника
 2. Адреса добитника

буду јавно саопштени током директног преноса извлачења награда 26.12.2021. године.

Само уз сагласност дату у писаној форми од стране добитника награде, Приређивач може податке о добитнику (Име и презиме) објавити на званичној веб страници Приређивача.

Приређивач се обавезује да сазнате личне податке учесника и добитника не открива неовлашћеним лицима у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Наведене податке Приређивач може саопштити трећим лицима само на начин одређен Законом

Члан 7.

Одлуком привредног друштва Трнава Промет ДОО, оформиће се база података о лицима која су остварила добитак у Наградној игри „ Четврта деценија поверења“. За руковаоца базом података именована је Данијела Маљковић.

На основу Правилника о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Сл. гласник РС“ бр.152/2020 од 18.12.2020. године) оформиће се база података која ће садржати следеће податке о добитницима у Наградној игри:

 1. Пословни подаци приређивача (назив, седиште, адреса, пиб, матични број)
 2. Име и презиме добитника
 3. Податке о пребивалишту добитника
 4. Контакт телефон добитника
 5. Висину сваког појединачног добитка
 6. Датум када је остварен добитак
 7. Извештај – комисијски записник састављен на дан извлачења добитника у Наградној игри.

Руковалац је у обавези да податке води у електронском облику и писаном облику и то најмање 5 година од последњег дана године на коју се односи.

Ови подаци представљају тајне податке и прикупљају се и обрађују у складу са Законом о заштити података о личности, а на начин прописан чланом 110. Закона о играма на срећу.

Члан 8.

У Наградној игри могу учествовати сва пунолетна физичка лица (изнад 18 година) са пребивалиштем у Републици Србији, која остваре предвиђену куповину, на полеђини фискалног рачуна упишу потребне податке и рачун убаце у означене кутије које се налазе у малопродајним објектима Приређивача или пошаљу на адресу дирекције Приређивача.

Адреса је:

Трнава Промет доо

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

ЗА НАГРАДНУ ИГРУ

Наградна игра намењена је само физичким лицима.

Члан 9.

Сви фискални рачуни из малопродајних објеката, као и они пристигли поштом биће обједињени на означеном месту у службеним просторијама дирекције Приређивача током трајања Наградне игре.

Извлачење награда биће одржано у Крагујевцу 26.12.2021. године у 13:00 часова у студију Радио Телевизије Крагујевац са директним преносом на Радио Телевизији Крагујевац и РадиоТелевизији Шумадија.

Извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом, коју именује Приређивач.

Трочлану комисију чине:

1. Слађана Живановић (председник комисије),

2. Милан Костић,

3. Бојана Продановић.

Комисија је одредила и резервног члана комисије у случају одсутности или спречености неког члана и то је Весна Марковић.

Редослед извлачења награда ће се обавити тако што ће прво бити извучене награде почев од шесте награде, пегла Горење, па све до главне награде, путничког аутомобила ФИАТ 500 Л, 1.4 95КС КРОС.

О исходу утврђивања добитника води се записник који мора да садржи:

Место и време утврђивања добитника,

Датум и број документа надлежног органа о сагласности приређивања наградне игре,

Датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре,

Имена и презимена председника и чланова комисије,

Начин утврђивања добитника,

Назив и вредност награде добитника.

Записник потписују сви чланови комисије.

Члан 10.

НАГРАДЕ ЗА ДОБИТНИКЕ:

1. Главна награда: 1 ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ – ФИАТ 500 Л КРОС, 1.4 МПИ 95КС

2. Друга награда: 3 x ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ “EC535G“ ГОРЕЊЕ

3. Трећа награда : 3 x ВЕШ МАШИНА “WEI72SBDS” ГОРЕЊЕ

4. Четврта награда: 3 x КОМБИНОВАНИ ФРИЖИДЕР “RK4181PW4” ГОРЕЊЕ

5. Пета награда: 3 x ТВ ЛЕД “42Q310BF” ТЕСЛА

6. Шеста награда – 10 x ВАУЧЕР ЗА ЈЕДНОКРАТНУ КУПОВИНУ У

МАРКЕТИМА ТРНАВА ПРОМЕТ

7. Седма награда: 5 x МИКРОТАЛAСНА РЕРНА “МО20EIW” ГОРЕЊЕ

8. Осма награда – 10 x ПЕГЛА “SIH2200BBC” ГОРЕЊЕ

Комисија ће извршити проверу фискалних рачуна.

Уколико извучени фискални рачун не испуњава неки од услова предвиђених овим правилима, наставља се са извлачењем све док се не извуче фискални рачун који испуњава све услове.

Један учесник може освојити само једну награду у оквиру Наградне игре, без обзира на број послатих/убачених фискалних рачуна. Уколико се исти учесник извуче два пута, уручује му се само награда за коју је први пут извучен, док се награда за коју је други пут извучен додељује првом следећем извученом добитнику.

За сваку награду, поред редовних, извући ће се и по два резервна добитника.

По завршеном извлачењу, Приређивач ће у року од 7 (седам) дана од дана извлачења контактирати добитнике Наградне игре и обавестити их о освојеној награди. Уколико и седмог дана, Приређивач не успе да ступи у контакт са добитником Наградне игре (телефонским позивом или СМС поруком) добитник губи право на награду, која ће бити додељена резервном добитнику.

Добитник је дужан да приликом преузимања награде покаже личну карту којом ће потврдити свој идентитет.

Освојене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду, али се могу пренети на треће лице, по жељи добитника.

Члан 11.

У Наградној игри не могу учествовати запослени предузећа Трнава Промет ДОО, као ни лица која на било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре и/или извлачењу добитака и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре. Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере против горе наведених чињеница.

Члан 12.

Укупан број награда је 38 (тридесетосам), а укупна вредност фонда добитака је 1.953.739,50 рсд (словима:милиондевестопедесеттрихиљадеседамстотридесетдеветдинара 50/100) и састоји се од следећих награда:

Редни број Врста награде Број комада за награду Цена по јединици поклон пакета у РСД без ПДВ-а ПДВ 20% по јединици поклон пакета у РСД Укупна вредност по јединици поклон пакета у РСД са ПДВ-ом Укупна вредност наградног фонда у РСД са ПДВ-ом
1 2 3 4 5(4*20%) 6(4+5) 7(6*3)
Главна награда Аутомобил Фиат 500 Л КРОС, 1,4 МПИ 95 КС 1 1.208.516,67 241.703,33 1.450.220,00 1.450.220,00
Друга награда Електрични шпорет „ЕC 55535G“ Горење 3 26.242,50 5.248,50 31.419,00 94.473,00
Трећа награда Веш машина „WEI72SBDS“ Горење 3 23.992,50
4.798,50
28.791,00 86.373,00
Четврта награда Комбиновани фрижидер „ RK4181PW4“ Горење 3 22.492,50 4.498,50 26.991,00 80.973,00
Пета награда „TV LED 42Q310BF“ Тесла 3 20.992,50 4.198,50 25.191,00 75.573,00
Шеста награда Ваучер ѕа једнократну куповину 10

10.000,00 100.000,00
Седма награда Микроталасна рерна „МО20Е1W“ Горење 5 6.367,91 1273.58 7641.50 38.207.50
Осма награда Пегла Горење „SIH2200BBC“ 10 2.326,67 465,33 2.792,00 27.920,00
УКУПНО У РСД: 1.953.739,50

Члан 13.

За исплату добитака у наградним играма гарантује Приређивач (члан.21. Закона о играма на срећу).

Члан 14.

Награде се преузимају у седишту Приређивача најкасније 15 дана по завршетку Наградне игре или по договору са Приређивачем.

Члан 15.

Приређивач ће у року од 30 дана доставити извештај о утврђеним резултатима Наградне игре Управи за игре на срећу – Одељење за одобрења и сагласности.

Члан 16.

Ова правила Наградне игре ће бити објављена у дневном листу, који се дистрибуира на територији Републике Србије, 8 дана пре отпочињања Наградне игре и током Наградне игре путем пригодних летака на продајним местима, као и на званичном веb сајту Приређивача.

Члан 17.

Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, а у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 18.

Приређивач може прекинути Наградну игру услед наступа више силе или околности које се нису могле предвидети, избећи или отклонити и на које се није могло утицати.

Приређивач ће јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда у дневним новинама, које се дистрибуирају на територији Републике Србије. У случају отказивања или прекида Наградне игре, неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у Наградној игри, нити ће се Наградна игра одржати.

Члан 19.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда или представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету која је настала као последица учествовања у Наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Члан 20.

Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила.

У случају спора надлежан је суд у Крагујевцу.

Члан 21.

Учесници могу упутити питање везано за ову Наградну игру на е-маил:

nagradnaigra@trnava.co.rs

Члан 22.

Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности од стране Министра финансија Републике Србије.

У Крагујевцу, Извршни директор:

15.09.2021. год.

Зоран Вукићевић

__________________