На основу одредаба Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.18/20), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“ бр. 152/20) и Одлуке директора о приређивању наградне игре у роби и услугама број ***** од —-.01.2023. године утврђена су:

Правила наградне игре у роби и услугама

 

“Велика васкршња наградна игра”

 

Овим правилима привредно друштво Трнава Промет доо Крагујевац (у даљем тексту Приређивач) приређује наградну игру у роби и услугама под називом “ Велика васкршња наградна игра” ” (у даљем тексту Наградна игра), те ова правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове учешћа, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

Члан 1.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА

Трнава Промет доо Крагујевац

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

Матични број: 07364857

ПИБ: 101223948

Законски заступник: Зоран Вукићевић, директор

 

Члан 2.

 

Наградна игра приређује се под називом “Велика васкршња наградна игра”.

Члан 3.

Циљ приређивања наградне игре је награђивање верности потрошача и позитиван утицај на кретање продаје у малопродајним објектима у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеном робом, привредног друштва Трнава Промет доо Крагујевац.

Организација наградне игре спроводи се у малопродајним објектима привредног друштва Трнава Промет доо Крагујевац у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеном робом (супермаркет, суперета, мини маркет, у даљем тексту Малопродајни објекти).

Из Наградне игре изузимају се огранци Кафе посластичарнице Срце, Стовариште грађевинског материјала, Пољопривредне апотеке и Бензинске станице.

Члан 4.

Наградна игра у роби и услугама “Велика васкршња наградна игра” приређује се на територији Републике Србије (Крагујевац и Топола) у трајању од 45 дана, са почетком од 01.03.2023. године до 16.04.2023. године, закључно са извлачењем добитника.

Члан 5.

За учествовање у Наградној игри потребно је у периоду 01.03.2023. године до 14.04.2023. године остварити куповину у вредности од најмање 3.000,00 рсд на једном фискалном рачуну у малопродајним објектима Приређивача. На полеђини фискалног рачуна потребно је уписати следеће податке:

 1. Име и презиме,
 2. Адреса,
 3. Број телефона

Ови подаци морају бити тачно попуњени на сваком фискалном рачуну.

Фискални рачуни са подацима на полеђини се могу убацити у означене кутије у малопродајама или послати на адресу:

Трнава Промет доо Крагујевац

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

ЗА НАГРАДНУ ИГРУ

 

У Наградној игри учествују сви фискални рачуни који су стигли до 14.04.2023. године, године на адресу дирекције Приређивача најкасније до 16:00 часова, односно, фискални рачуни убачени у наградне кутије у малопродајним објектима најкасније до 18 часова истог дана.

Члан 6.

У циљу учествовања у Наградној игри, неопходно је да сви учесници дају следеће податке:

 1. Име и презиме
 2. Адреса
 3. Контакт телефон

Прихватањем учешћа и попуњавањем података на фискалном рачуну, учесници дају сагласност да се горе наведени подаци користе у Наградној игри као и да исти могу бити јавно објављени на Радио Телевизији Крагуејвац, само у случају освајања награде.

Будући да је у питању јавно извлачење, због идентификације добитника, неопходно је објавити следеће податке и то:

 1. Име и презиме добитника
 2. Адреса добитника

и исти ће бити саопштени током директног преноса извлачења награда 16.04.2023. год.

Учествовањем и пријављивањем за учешће у овој наградној игри, учесници дају сагласност да се њихови лични подаци користе у сврху реализације наградне игре, контактирања учесника и доделе награда, до тренутка објаве добитника, након чега се исти подаци бришу из евиденције наградне игре, у складу са прописаном законском регулативом за чување података о личности. Добитници наградног конкурса су уједно сагласни да се њихова имена објаве на сајту и друштвеним мрежама Трнава Промет доо Крагујевац. Ова сагласност је безусловна, при чему приређивач приликом обраде личних података учесника и објављивања имена добитника нема потребу затраживања додатног одобрења од стране датих лица за објаву њихових имена. Приређивач се при томе обавезује да сазнате личне податке учесника и добитника не открива неовлашћеним трећим лицима у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Приређивач наградне игре се обавезује да ће у складу са Законом о заштити података о личности са посебном пажњом водити рачуна о личним подацима учесника у наградној игри.

Учешћем у наградној игри учесници потврђују познавање одредби ових правила и изражавају своје слагање са њима.

Права учесника су загарантована Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018) и то су следећа права гарантована сваком од учесника: 1. право да тражи приступ и увид у податке о личности, 2. да тражи исправку и допуну података о личности, 3. да тражи брисање података о личности, 4. да тражи ограничавање обраде података о личности, 5. преносивост података, 6. да приговори обради података о личности.

Како би учесник искористио своја права или поднео приговор на начин на који се лични подаци обрађују, контактира приређивача на следећи начин: на званичну адресу седишта прирешивача наградне игре привредног друштва Трнава Промет доо Крагујевац, ул. Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац и nagradnaigra@trnava.co.rs. Захтев учесника у вези са коришћењем права у вези са личним подацима учесника пошаљите са јасном назнаком: којим подацима о личности учесник жели да изврши приступ и увид, које личне податке жели да допуни, исправи или избрише, односно обради којих личних података учесника се приговара и из којих разлога. Овакав захтев учесника треба бити потписан и датиран. Приређивач ће изаћи у сусрет захтеву и у најкраћем року послати учеснику одговарајуће обавештење.

У случају приговора на обраду података о личности, учесник има право да уложи притужбу надлежном надзорном органу за заштиту података – Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту податка о личности, на адреси Булевар Краља Александра 15, 11000 Београд, као и тужбу надлежном суду.

Запослени код приређивача као и сва повезана лица дужна су да следеће податке чувају као пословну тајну: о учесницима (броју, идентитету, осталим личним подацима), о механизму организовања наградног конкурса. Напред наведене податке приређивач може саопштити трећим лицима само на начин одређен законом.

Учешћем у наградној игри учесници су сагласни са тим да њихови подаци буду унети у базу података приређивача, која се креира за време трајања наградног конкурса и да се подаци неће користити у остале сврхе.

Члан 7.

Одлуком привредног друштва Трнава Промет доо Крагујевац оформиће се база податка о лицима која су остварила добитак у Наградној игри „Велика васкршња наградна игра“ . За руковаоца базом података именована је Данијела Маљковић.

На основу Правилника о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Сл. Гласник РС“ бр. 152/2020 од 18.12.2020. године) оформиће се база података која ће садржати следеће податке о добитницима у Наградној игри:

 1. Пословни подаци приређивача (назив, седиште, адреса, пиб, матични број)

 2. Име и презиме добитника

 3. Податке о пребивалишта

 4. Контакт телефон добитника

 5. Висину сваког поједначног добитка

 6. Датума када је остварен добитак

 7. Извештај – комисијски записник састављен на дан извлачења добитника у Наградној

игри.

Руковалац је у обавези да податке води у електронском облику и писаном облику и то најмање 5 (пет) година од последњег дана године на коју се односи.

Ови подаци представљају тајне податке и прикупљају се и обрађују у складу са Законом о заштити податка о личности, а на начин прописан чланом 110. Закона о играма на срећу.

Члан 8.

У Наградној игри могу учествовати сва пунолетна физичка лица (изнад 18 година) са пребивалиштем у Републици Србији, која остваре предвиђену куповину, на полеђини фискалног упишу потребне податке и рачун убаце у означене кутије које се налазе у малопродајним објектима Приређивача или пошаљу на адресу дирекције Приређивача.

Адреса је:

Трнава Промет доо Крагујевац

Интернационалних бригада бб

34000 Крагујевац

ЗА НАГРАДНУ ИГРУ

Наградна игра намењена је само физичким лицима.

Члан 9.

Сви фискални рачуни из малопродајних објеката, као и они пристигли поштом биће обједињени на означеном месту у службеним просторијама дирекције Приређивача током трајања Наградне игре.

Извлачење награда биће одржано у Крагујевцу 16.04.2023. годинe са директним преносом на Радио Телевизији Крагујевац и Радио Телевизији Шумадија.

Извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом, коју именује Приређивач.

Трочлану комисију чине:

 1. Mилош Марјановић (председник комисије),
 2. Ивана Вујовић,
 3. Бојана Продановић

Комисија је одредила и резервног члана комисије у случају одсутности или спречености неког члана и то је Весна Марковић.

Редослед извлачења награда ће се обавити тако што ће прво бити извучене награде почев од шесте награде, сецкалица Горење, па све до главне награде, путничког аутомобила ОPEL CROSSLEND EDITION F 12XE MY2022

О исходу утврђивања добитника води се записник који мора да садржи:

Место и време утврђивања добитника,

Датум и број документа надлежног органа о сагласности приређивања наградне игре,

Датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре,

Имена и презимена председника и чланова комисије,

Начин утврђивања добитника,

Назив и вредност награде добитника.

Записник потписују сви чланови комисије.

Члан 10.

НАГРАДЕ ЗА ДОБИТНИКЕ:

 1. Главна награда: 1 x АУТОМОБИЛ „ OPEL CROSSLAND EDITION FE12XE MY2022
 2. Друга награда: 3 x МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН „SAMSUNG A53 BLАCK 6/128gb“
 3. Трећа награда : 3 x ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ “WNE194BS”
 4. Четврта награда: 3 x TEЛЕВИЗОР „PHILIPS LED SMART 43US7506/12“
 5. Пета награда: 3 x СУДО МАШИНА ГОРЊЕ „GS62040S“
 6. Шеста награда – 3x KOMБИНОВАНИ ФРИЖИДЕР ГОРЕЊЕ „NRK6191EW4“
 7. Седма награда: 5 x MИКСЕР ГОРЕЊЕ „М450WS“
 8.  Осма награда – 5x СЕЦКАЛИЦА ГОРЕЊЕ „С500GW“

Комисија ће извршити проверу фискалних рачуна.

Уколико извучени фискални рачун не испуњава неки од услова предвиђених овим правилима, наставља се са извлачењем све док се не извуче фискални рачун који испуњава све услове.

Један учесник може освојити само једну награду у оквиру Наградне игре, без обзира на број послатих/убачених фискалних рачуна. Уколико се исти учесник извуче два пута, уручује му се само награда за коју је први пут извучен, док се награда за коју је други пут извучен додељује првом следећем извученом добитнику.

За сваку награду, поред редовних, извући ће се и по два резервна добитника.

По завршеном извлачењу, Приређивач ће у року од 7 (седам) дана од дана извлачења контактирати добитнике Наградне игре и обавестити их о освојеној награди. Уколико и седмог дана, Приређивач не успе да ступи у контакт са добитником Наградне игре (телефонским позивом или СМС поруком) добитник губи право на награду, која ће бити додељена резервном добитнику.

Добитник је дужан да приликом преузимања награде покаже личну карту којом ће потврдити свој идентитет.

Освојене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду, али се могу пренети на треће лице, по жељи добитника.

Члан 11.

У Наградној игри не могу учествовати запослени привреног друштва Трнава Промет доо Крагујевац, као ни лица која на било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре и/или извлачењу добитака и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре. Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере против горе наведених чињеница.

Члан 12

Укупан број награда је 26 (двадесетшест), а укупна вредност фонда добитака је 2.924.903,50 рсд (словима: двамилионадевестодвадесетчетирихиљадедевестотридинара 50/100) и састоји се од следећих награда:

Редни број

Врста награде

Број комада за награду

Цена по јединици поклон пакета у РСД без ПДВ-а

ПДВ 20% по јединици поклон пакета у РСД

Укупна вредност по јединици поклон пакета у РСД са ПДВ-ом

Укупна вредност наградног фонда у РСД са ПДВ-ом

1

2

3

4

5(4*20%)

6(4+5)

7(6*3)

Главна награда

Аутомобил „Opel Crossland Edition F XE MY2022“

1

1.905.802,05

381.160.40

2.286.962,45

2.286.962,45

Друга награда

Мобилни телефон „Samsung А 53 black”

3

36665.83 7.333,17 43.999,00 131.997.00

Трећа награда

Веш машина „WNEI94BS“ Горење

3

33.742.5

6.748,5 40.491,00 121.473.00

Четврта награда

Телевизор „Philips LED SMART 43US7506/12“

3

31.600,00

6.320,00

37.920,00

113.760,00

Пета награда

Судо машина „GS62040S“ Горење

3

31.492,5

6.298,5

37.791,00

113.373,00

Шеста награда

Комбиновани фрижидер „ RK4181PW4“ Горење

3

30.742,5

6.148,5

36.891,00

110.673,00

Седма награда

Mиксер Горење „М450WS“

5

4.951,25

990,25

5.941,5

29.707,50

Осма награда

Сецкалица Горење „S500GW“

5

2.826,25

565,25

3391.50

16.957,50
УКУПНО У РСД:

2.924.903,45

Члан 13.

За исплату добитака у наградним играма гарантује Приређивач (члан.21. Закона о играма на срећу).

Члан 14.

Награде се преузимају у седишту Приређивача најкасније 15 дана по завршетку Наградне игре или по договору са Приређивачем.

Члан 15.

Приређивач ће у законском року од 30 дана доставити извештај о утврђеним резултатима Наградне игре Управи за игре на срећу – Одељење за одобрење и сагласности.

Члан 16.

Ова правила Наградне игре ће бити објављена у дневном листу, који се дистрибуира на територији Републике Србије, 8 (осам) дана пре отпочињања Наградне игре и током Наградне игре путем пригодних летака на продајним местима, као и на званичном web сајту и друштвеним мрежама Приређивача.

Члан 17.

Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, а у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 18.

Приређивач може прекинути Наградну игру услед наступа више силе или околности које се нису могле предвидети, избећи или отклонити и на које се није могло утицати.

Приређивач ће јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда у дневним новинама, које се дистрибуирају на територији Републике Србије. У случају отказивања или прекида Наградне игре, неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у Наградној игри, нити ће се Наградна игра одржати.

Члан 19.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда или представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету која је настала као последица учествовања у Наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Члан 20.

Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила.

У случају спора надлежан је суд у Крагујевцу.

Члан 21.

Учесници могу упутити било какво питање везано за ову Наградну игру на е-маил:

nagradnaigra@trnava.co.rs

Члан 22.

Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности од стране Министра финансија Републике Србије.

Приређивач наградне игре

Привредно друштво

Трнава Промет доо Крагујевац

У Крагујевцу, директор

Зоран Вукићевић

18.1.2023. год.